One year of shooting statistics

It's been exactly a year since I first started using a 6.5 Creedmoor barrel in the Remington 700 multicaliber system. What are the statistics of this barrel and the system? Here's a summary and a couple of numbers... This is the Remington 700 system I've already introduced. For the first time I shot from this barrel on November 14, 2017 and it was a "break-in" (24 rounds). Then I made 159 shots to test and search for the optimal ammo setup. Since then I have been shooting only reloaded ammo of one type and I have not changed anything in their preparation. Total number of shots - 1712 Number of individual shooting events - 48 Minimum number of shots in an event - 9 (training) The maximum numb

Statistika jednoho roku střelby

Nedávno uplynul přesně jeden rok od chvíle, kdy jsem začal používat hlaveň v ráži 6,5 Creedmoor v multirážovém systému Remington 700. Co všechno tato hlaveň a systém mají za sebou? Tady je souhrn a pár čísel... Jde o systém Remington 700, který už jsem představil. Poprvé jsem z této hlavně střílel 14.11.2017 a šlo o „break-in“, neboli zajetí hlavně (24 ran). Poté jsem provedl 159 výstřelů v rámci testování a hledání optimálního náboje. Od té doby střílím pouze přebíjené náboje jednoho typu a nezměnil jsem nic v jejich přípravě. Celkový počet výstřelů – 1712 Počet jednotlivých střeleckých událostí – 48 Minimální počet výstřelů v události – 9 (trénink) Maximální počet výstřelů v události – 90

Thought about the action and barrel for LR

The new season is approaching and we all begin to think about the new equipment. I've been thinking about the calibers previously. But what barrel and action should I choose? And what do I expect from them? The barrel is the most important part of the system. It is definitely worth not to save money and choose the quality (honestly - where you can actually save in Long Range, right?...). Length - after all my experience I would now choose the longest one I'm willing to carry (or what the rules allow me). The longer the barrel is the higher the speed of the bullet (and we already know that we want the speed...). Opinions of the type "long barrel obstructs and is not practical" I think now are

Úvaha nad závěrovým systémem a hlavní pro LR

Blíží se nová sezóna a tak začínáme všichni přemýšlet nad novým vybavením. O rážích už jsem přemýšlel. Jakou hlaveň a závěrový systém ale zvolit? A co vlastně od nich očekávám? Hlaveň je nejdůležitější část systému. Tady se rozhodně vyplatí nešetřit a vybrat kvalitu (ostatně kde se v Long Range dá vlastně ušetřit, že jo...). Délka - po všech zkušenostech už bych dnes volil co nejdelší, kterou jsem ochoten ještě vláčet s sebou (nebo co mi dovolí pravidla). Čím delší hlaveň, tím vyšší rychlost střely (a už jednoznačně víme, že rychlost chceme...). Názory typu "dlouhá hlaveň překáží a je nepraktická" už dnes považuji za blbost. Letos jsem se účastnil i hodně náročných taktických soutěží s masko

Thought about the caliber for LR

The new season is approaching and we all begin to think about the new equipment. And its most important part is the choice of a suitable caliber for the purpose. So I tried to think about it. What and why I expect from my caliber... As I mentioned in the article about ammo - there has been a great deal of recent development. Manufacturers are giving us new and better bullets. And so there are changes in the caliber selection... In the picture are the bullets from left: 6mm Sierra MK 110grs / BC G1 .617 6,5mm Hornady ELD-M 140grs / BC G1 .646 6,5mm Sierra MK 142grs / BC G1 .626 6,5mm Sierra MK 150grs / BC G1 .713 7mm Sierra MK 197 / BC G1 .780 7,62mm Sierra HPBT 168grs / BC G1 .462 (standard

Úvaha nad ráží pro LR

Blíží se nová sezóna a tak začínáme všichni přemýšlet nad novým vybavením. A jeho nejdůležitější část je výběr vhodné ráže pro daný účel. A tak jsem se nad tím pokusil zamyslet. Co a proč vlastně od své ráže očekávám... Jak už jsem se zmiňoval v článku o nábojích, poslední dobou dochází k velkému vývoji a výrobci se mohou přetrhnout v uvádění nových a lepších střel na trh. A tím dochází i ke změnám ve výběru ráže... Na obrázku jsou střely zleva: 6mm Sierra MK 110grs / BC G1 .617 6,5mm Hornady ELD-M 140grs / BC G1 .646 6,5mm Sierra MK 142grs / BC G1 .626 6,5mm Sierra MK 150grs / BC G1 .713 7mm Sierra MK 197 / BC G1 .780 7,62mm Sierra HPBT 168grs / BC G1 .462 (standard po dlouhá léta, ale dnes

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon