Extreme Sniper competition - Italy 2018

This has been one of the highlights of the season for us. And we've been preparing for it. The name of the competition is well deserved. It's really an extreme ... 23 teams from eight European countries participated. The Czech teams were two. We were divided into four groups and we were dealing with most of the tasks within the group. We did not meet the other teams so we had no idea how they were going ... Within our group was a great atmosphere and a very friendly environment. We were cheering each other and all of us enjoyed the success of others. In our group we were with the other Czech team and our colleagues from Slovenia who finished second. They were just good and watching them was

Extreme Sniper soutěž - Itálie 2018

Toto byl pro nás od začátku jeden z vrcholů sezóny, na který jsme se snažili připravit. Tato soutěž má totiž svůj název opodstatněný. Je to opravdu extrém... Účastnilo se 23 týmů z osmi zemí Evropy. České týmy byly dva. Byli jsme rozdělení do čtyř skupin a většinu úloh jsme řešili v rámci skupiny. S ostatními týmy jsme se moc nepotkali a neměli jsme tedy ani představu, jak jim to jde... V rámci naší skupiny byla skvělá atmosféra a velmi přátelské prostředí. Navzájem jsme si fandili a všichni se upřímně radovali z úspěšných zásahů ostatních. V naší skupině jsme byli s druhým českým týmem a naši kolegové ze Slovinska skončili na druhém místě. Byli prostě dobří a sledovat je byla radost i pouče

Sniper Cup - second round 2018

The second round of this year's Sniper Cup, which is at Ludvíkovice shooting range. This is an precise target shooting with a few interesting stages - "disappearing targets", 300m hostage and elbow shooting. We do not usually place high on these competitions, but here came a breakthrough! Shooting in the prone position - sometimes a rear bag is allowed and sometimes is not. One stage is without support at all, only elbows can be used. The weather was beautiful, the sun was shining and it was really warm. But the shooters are in the shadow... ...which sometimes could make difficult to see the scope adjustments. The flashlight should be on hand. Veronika is lucky this fifth place this year. Bu

Sniper Cup - druhé kolo 2018

Druhé kolo letošního Sniper Cupu, který se střílí v Ludvíkovicích. Jedná se o přesnou mířenou střelbu s pár zajímavostmi - mizivé terče, rukojmí na 300m a střelba z loktů. Na těchto soutěžích se obvykle neumísťujeme, ale přišel průlom! Střelba je vleže, někdy je povolený bag, někdy ne a jedna položka je pouze z loktů, bez opory. Počasí bylo nádherné, svítilo sluníčko a bylo opravdu teplo. Ale střelci jsou ve stínu... ...což někdy může dělat problém, že je špatně vidět na ovládání puškohledu. Svítilnu je třeba mít po ruce. Veronika letos má štěstí na samá pátá místa. Ale na téhle soutěži je to opravdu úspěch. Ivo soutěžil ve dvou kategoriích a v samonabíjecí pušce přímo zazářil. Byl na druhém

Long range and basic training

In mid-April we had two events during weekend again. Long Range competition and our "Basic Sniper Training" focused on prone position and teamwork. The weather was unusually pleasant... Long Range in Slovakia again. We had unbelievable weather and a huge number of shooters. After the winter when we were freezing to the ground was suddenly beautiful 20 °C and sunshine. We were just not ready for this :-) ... The wind was blowing as always but this time it was really worth it. The wind was not strong but it changed incredibly. On the first two targets it was blowing from the left. Then from the right then not at all and at 1000m from the left. 550m no wind and 500m wind from the right. In addi

Long range a kondiční trénink

V půlce dubna jsme měli opět dvě akce o víkendu. Závody Long Range a náš "Kondiční Sniper trénink", zaměřený na polohu vleže a týmovou práci. Počasí bylo až nezvykle příjemné... Long Range opět na Slovensku, kdy jsme měli neuvěřitelné počasí a také ohromné množství střelců. Po té zimě, kdy jsme přimrzali k zemi bylo najednou krásně, 20°C a sluníčko. Na to jsme prostě nebyli připraveni :-) ... Jako obvykle foukal vítr, ale tentokrát to opravdu stálo za to. Vítr sice nebyl silný, ale neuvěřitelně se měnil. Na první dva terče mi foukal zleva, pak zprava, pak vůbec a na 1000m zase zleva. 550m vůbec a 500m silně zprava. Navíc jsem udělal nějaké změny v nastavení pušky a výsledkem byla úplná katas

Sniper Course - Basic / March

We had the first Sniper course of this year at the end of March. It was a basic course and this time for a small group of friends. I like these individual events it's nice and we are almost like a family during the course ... The courses are for five days and people get very close together. The weather was once again easy for us as "we had everything" - including a few snowflakes... As usual, at the basic course, we started with the prone position and shooting from different distances. Except the prone position we tried other and less stable positions. This is a good sitting position but not for everyone - I can not do it anymore as I do not bend that much... The position must not always be

Sniper kurz - základní / březen

První letošní Sniper kurz jsme měli koncem března. Byl to základní kurz a tentokráte pro malou skupinku přátel. Tyhle individuální akce mám rád, je to příjemné a během kurzu jsme skoro jako rodina... Kurzy jsou na pět dní a lidi se velmi sblíží. Počasí nám opět "přálo" a vystřídalo se snad všechno, včetně pár vloček sněhu... Jako obvykle na základním kurz jsme začali s polohou vleže, kterou jsme pilovali na různé vzdálenosti. Mimo polohy vleže jsme si zkusili i jiné, méně stabilní polohy. Třeba tohle je dobrá poloha v sedě, ale já už jí nezvládnu - takhle se prostě neohnu... Ne vždy musí být pozice pohodlná a běžná. Je potřeba si poradit za všech okolností. Součástí kurzů je i ohromné množst

Precision Shooting - April competitions

During the second weekend of April we had two contests again. This time it was an precision shooting on paper - a discipline in which we are not good... That is why we have to train more and get better. After all in other types of competitions it also pays off ... The first one was in Olomouc at the Lazce shooting range. This is a precise shooting up to 300m. This time he shot at 100, 200 and 300 meters. The speed of shooting is relatively slow (to our style) but the difficulty is high when it comes to hitting. Due to the caliber of our weapons (6.5 Creedmoor) we are in the category "special" with fewer shooters. And they are all experienced and their equipment is really special for precise

Precizní střelba - soutěže v dubnu

Během druhého dubnového víkendu jsme měli opět dvě soutěže. Tentokráte šlo o přesnou střelbu na papírové retče, tedy disciplínu, která nám moc nejde... A právě proto musíme víc makat a zlepšovat se. Koneckonců, při jiných typech soutěží se to pak také vyplatí... První byly závody v Olomouci na střelnici Lazce. Jedná se o precizní mířenku do 300m. Tentokráte se ještě střílelo na vzdálenosti 100 a 200 metrů. Tempo střelby je poměrně pomalé (na náš styl), ale obtížnost je vysoká, pokud se jedná o zásahy. Díky rážím našich zbraní (6,5 Creedmoor) jsme zařazení do kategorie "speciál", kde je méně střelců. A všichni jsou zkušení a jejich zbraně opravdu speciály na přesnou střelbu jsou... Naše "takt

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon