Dial or holdover?

To make ballistic corrections can be done using two methods. By dialing the turrets or by holdover. Each of these methods brings some benefits ... The basic ballistic correction for precise shooting as well as the Long Range is dialing. The most common values of one click in riflescopes for this purpose are 1/10 MIL (1cm at 100m) or 1/4 MOA (0.725cm at 100m distance). Less common are riflescopes with finer clicks either 0.5 / 10 MIL (0.5cm at 100m distance) or 1/8 MOA (0.3625cm at 100m distance). In some cases instead of dialing is better to use holdover. So when is it better to use which method? Dialing is definitely more accurate. Especially when it is time to prepare it's good to do it. I

Klikat nebo přenášet?

Pracovat s balistickými korekcemi se dá dvěma způsoby. Klikáním na puškohledu a nebo přenášením pomocí záměrné osnovy. Každá z těchto metod přináší nějaké výhody... Základní balistická korekce se u přesné střelby i Long Range dělá samozřejmě pomocí točítek puškohledu klikáním. Nejobvyklejší hodnoty jednoho kliku u puškohledů pro tento účel jsou 1/10 MIL (1cm ve vzdálenosti 100m) nebo 1/4 MOA (0,725cm ve vzdálenosti 100m). Méně časté jsou puškohledy s jemnějším klikáním a to buď 0,5/10 MIL (0,5cm ve vzdálenosti 100m) nebo 1/8 MOA (0,3625cm ve vzdálenosti 100m). V některých případech se ale vyplatí místo klikání využít záměrný kříž k přenesení, místo korekce klikáním. Kdy je tedy výhodnější po

The Mystery of missing bullets

This September we tested new shooting equipment and techniques to be properly prepared for next season. And above all we enjoyed it... One long weekend we went to three Slovak competitions and we made a nice trip out of it. F-class 1000m where it was beautiful again. We did not have the best results this time. It was a precursor to future technical difficulties. We were really did enjoy it... On the Long Range we used our 6.5 Creedmoor rifles in the Standard category - shooting at a distance from 500m to 1000m. Veronica was playing with a new scope. While I was testing different bipods with my proven rifle and the new MDT ESS Carbon chassis. This chassis will be part of the new rifle for the

Záhada mizejících střel

Letošní září jsme testovali nové vybavení a techniky střelby, aby jsme byli co nejlépe připravení na příští sezónu. A hlavně jsme si to užívali... Jeden prodloužený víkend jsme jeli na tři soutěže na Slovensko a udělali jsme si z toho pěkný výlet. F-class 1000m, kde bylo opět nádherně. Výsledky jsme tentokrát neměli nejlepší, byla to předzvěst budoucích technických potíží. Jeli jsme to opravdu na pohodu... Na Long Range jsme používali naše pušky v ráži 6,5 Creedmoor v kategorii Standard, která se střílí na vzdálenosti 500m až 1000m. Veronika se sžívala s novým puškohledem. Zatímco já jsem u své osvědčené pušky testoval různé bipody na novém chassis MDT ESS Carbon. Toto chassis bude součástí

MDT LSS-XL Gen2

This is a new type of chassis from MDT that follows up on older LSS model. It is designed for compact weapons with shorter barrels and for a total lower rifle weight. Whether for sport shooting or hunting. This model has unlike its predecessor some features of the flagship ESS chassis... The original model was thinner and lighter. But large number of the shooters wanted a longer forend and thus the positioning of the bipod more ahead. So what's the new LSS-XL Gen2 model different from the older LSS? Above all the forend really changed. It is longer and has M-Lok pattern attachment slots. All accessories with this system can be attached not only from the bottom but also from the sides and als

MDT LSS-XL Gen2

To je nový typ chassis od firmy MDT, který navazuje na starší model LSS. Je určený pro kompaktní zbraně s kratšími hlavněmi a pro celkovou nižší hmotnost pušky. Ať už pro sportovní, nebo i loveckou střelbu. Tento model má na rozdíl od svého předchůdce některé rysy vlajkového chassis ESS... Původní model byl drobnější a lehčí, ale více střelců chtělo delší předpažbí a tím i umístění dvojnožky více vepředu. V čem je tedy nový model LSS-XL Gen2 jiný? Především se opravdu změnilo předpažbí. Je delší a má otvory pro montážní systém M-lok. Veškeré příslušenství s tímto upevňovacím systémem lze připevnit nejen zespodu, ale i z boků a také šikmo pod úhlem 45°. Toto chassis se dodává pro běžné typy z

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon