King of 2 Miles ve Francii

Ko2M je vrcholná soutěž ELR (Extreme Long Range), která se koná jednou ročně v USA. A letos byla poprvé i mimo Ameriku a to ve Francii. A byla to akce, kde se sešli nejen nejlepší střelci ELR z Evropy, ale přijelo i pár top střelců z USA a Afriky... Akce proběhla na Velikonoce ve vojenském prostoru v horách nad azurovým pobřežím. A my jsme se účastnili také... ST8 mělo v této špičkové soutěži dokonce čtyři zástupce. Harry, Veronika, Lukáš a Vladimíra. Všichni se pravidelně účastníme nejen taktických soutěží, ale i Long Range soutěží a zkušenosti už nějaké máme... Vzhledem k počtu střelců v Evropě, s vybavením vhodným pro střelbu až na vzdálenost přes 2 míle (tedy 3218 metrů), byly kategorie

King of 2 Miles in France

Ko2M is the top ELR (Extreme Long Range) competition held annually in the US. And this year in France - for the first time outside of America. And it was an event where not only the best ELR shooters from Europe came together but also some top shooters from the USA and Africa arrived... This event took place at Easter in a military area in the mountains above the azure coast. And we also participated... ST8 even had four representatives in this top competition. Harry, Veronika, Lukas and Vladimira. We all regularly participate not only in tactical competitions but also in Long Range competitions and we already have some experience... Due to the number of shooters in Europe with equipment sui

ELR and what it actually means

ELR stands for "Extreme Long Range". And what does it actually mean? When is it Extreme and when is it just a normal Long Range? I'll try to answer that. Extreme means something extra. Generally shooters agree that this "extra" is a state where the bullet becomes unstable in its flight. This occurs in the so-called "Transonic Range" which is the transition from supersonic to subsonic speed. Due to physical laws this occurs between approximately 1.2 Mach and 0.8 Mach. The sound speed is usually about 340 m/s under normal conditions. Thus it is a speed range between 410 m/s and 270 m/s where the bullet tends to destabilize and lose accuracy. But the distance where it occurs is of course depend

ELR a co to vlastně znamená

ELR je zkratka pro "Extreme Long Range". A co to vlastně znamená? Kdy už je to Extreme a kdy ještě normální Long Range? Na to se pokusím odpovědět. Extrémní znamená něco navíc. Obecně se střelci shodují, že toto "navíc" je stav, kdy střela začíná být nestabilní ve svém letu. K tomu dochází v takzvaném "Transonic Range", což je přechod střely z nadzvukové do podzvukové rychlosti. Vzhledem k fyzikálním zákonům k tomu dochází přibližně mezi 1,2 Mach a 0,8 Mach. Rychlost zvuku je za běžných podmínek zhruba okolo 340 m/s. Tedy jde o rozmezí rychlostí zhruba mezi 410 m/s a 270 m/s, kdy střela má tendenci se destabilizovat a ztrácí na přesnosti. Jenže vzdálenost, kde k tomu dochází, je samozřejmě z

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

© 2018 by ST8

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Sociální Icon